تبریکی سال ۲۰۲۱

  

  ۱ ژانوِیه ۲۰۲۱

به نماینده گی از کارکنان راز زندگی و ست ۷ پارس، سال نو ۲۰۲۱ را به هر یک تان تبریک می‌گوییم. دعا می‌کنیم که شما و خانواده‌های تان در این سال صلح داشته و برکات خداوند شامل حال تان باشد.

دانلود