بی خدایی ( الحاد) یک دین سردرگمی

  ۲۸ دقیقه

  ۹ اُکتُبر ۲۰۲۳

چرا مردم خدا را انکار می‌کنند و به الحاد اعتقاد دارند؟ زیرا آنها هنوز خدای واقعی را نشناختند، خدایی که زندگی از او برخاسته و این همه هستی و چیزهای خوب را او به ما بخشیده است.

دانلود