بهترین تحفه خدا

  

  ۱۲ مارس ۲۰۲۱

بهترین تحفه خدا برای هر یک ما حق انتخاب است. تمام انسانها تحفه حق انتخاب را دارند یعنی هر کس می‌تواند اعتقاد، راه و روابط خود را انتخاب کند. ما باید انتخاب خود را در زندگی بر اساس کتاب مقدس و هدف خدا در زندگی انجام بدهیم. خداوند از ما می‌خواهد که او را انتخاب کنیم و دیگران را دوست داشته باشیم.

دانلود