بهار یعنی تازه شدن

  ۱۹ مارس ۲۰۲۰

بهار و سال نو، پیام دارد. پیام بهار و نوروز درباره حیات دوباره انسان هاست، یعنی تولد دوباره. درس خداشناسی و اثبات رستاخیز است، رستاخیز عیسی مسیح از مرده گان . بهار در اصل موسم تازه گی و جوان شدن است. نوروز، زنده گی تازه را از ما می خواهد. او  از ما می خواهد که ما روش جدید، کردار و رفتار جدید را یاد بگیریم و سلوک تازه یی  در زنده گی خود اختیار کنیم. بهار رویدن و شُسته شدن و زنده ماندن است. بهار لباس تازه و پاکِ طبیعت است. بهار فُرصتی است برای خلقت تازه  و تجدید حیات دوباره . بهار ضمانت دوام و قوام زنده گی است. بهار سرچشمۀ فصل و سال است.
سال نو را با فیض، رحمت و آرامش مسیح عیسی شروع نماید

مقاله‌های اخیرا