بعد از مشکلات ، و فشار های که بالای کلیسا آمد آیا دیگر افغانها میتوانند پیرو مسیح باشند؟

  ۳۰ دقیقه

  ۲۶ اوت ۲۰۱۹

دانلود