بزرگترین حکم شریعت چیست؟

  ۲۸ دقیقه

  ۲۸ مه ۲۰۲۱

محبت ما نسبت به خدا باید در محبت ما نسبت به مردم و اطرافیان ما انعکاس پیدا کند. چگونه باید همسایه ای خود را دوست بداریم؟ مثل خود دوست بداریم. هر چه که برای خود می‌‌‌‌‌خواهیم، باید برای همسایۀ خود نیز بخواهیم. همسایه ای خود را طور دوست بداریم و محبت کنیم که گویی خود را محبت و دوست می‌‌‌‌داریم. این میل دوست داشتن باید از قلب و نیت ما سر چشمه بگیرد یعنی در غیاب همسایه خود او را دوست داشته باشیم.

دانلود