برکت

  ۷ دقیقه ۱۶ ثانیه

یک آهنگ عبادی برای برکت کشور ما ، افغانستان. از انجیل متی ۶: ۹-۱۳، و برکت از کتاب اعداد ۶: ۲۴-۲۶.

دانلود