برنامۀ قیام ۲۰۱۶

  ۳۰ دقیقه

  ۲۶ مارس ۲۰۱۶

عیسی مسیح بر روی صلیب مُرد تا جریمۀ گناهان من و شما را بپردازد. او خود هیچ گونه گناهی نداشت. او قربانی گناهان بشر شد. عده ای به اشتباه تصور می‌‌‌کنند که مسیحیان صلیب را مورد پرستش قرار می‌‌‌دهند، در حالی که این عقیده کاملاً مغایر با کتاب مقدس و عقیدۀ ما مسیحیان است. مسیحیان صلیب را پرستش نمیکنند. نقش و علامت صلیب برای مسیحیان یادآور عمل فداکارانه عیسی مسیح بر روی صلیب است.

دانلود