برنامۀ خاص به خاطر جمعه الصلیب ۱۳۹۶/۲۰۱۷

  ۳۰ دقیقه

  ۱۳ آوریل ۲۰۱۷

اگر کلام حقیقی خدای متعال را مطالعه کنید، در می‌‌یابید و می‌‌بینید که خدای عظیم ما چقدر رحیم و مهربان است. خدای با عظمت ما چقدر رحیم و پُر از محبت است. او عیسی مسیح را که پاک و مقدس بود فرستاد، تا فدیۀ گناهای ما و شما شود تا قربانی گناهای ما شود و او در روز جمعه به صلیب کشیده شد.
اگر عیسی مسیح جان شیرین و پاکش را به خاطر ما نمی داد، هیچگاه ما بخشش خدا را دریافت نمیکردیم به خاطریکه ما انسانها همه گناه کردیم.

دانلود