برنامه ویژه سال نو ۲۰۲۱

  ۱ ساعت

  ۲ ژانوِیه ۲۰۲۱

سال ۲۰۲۰ برای همیشه گذشت. اگر شما به این فکر می‌کنید که هدف خدا برای شما در سال ۲۰۲۱ چیست؟ ما شما را تشویق می‌کنیم که کتاب مقدس را بخوانید. ارمیا فصل ۲۹ آیه ۱۱ خداوند می فرماید: «من ارادۀ خود را دربارۀ شما می‌دانم. نقشۀ من فقط برای سلامتی شما است نه برای بدبختی تان. من می خواهم شما آیندۀ امید بخشی داشته باشید.
خداوند می‌خواهد که به ما بگوید که آینده امید بخش در انتظار ماست. بیایید به خداوند در سال ۲۰۲۱ ایمان داشته باشیم.

دانلود