برتری شریعت مسیح

  ۲۷ دقیقه

  ۲۶ نُوامبر ۲۰۲۰

در انجیل متی فصل‌های 5، 6 و 7 شریعت مسیح تذکر یافته است. در این فصل‌ها عیسی مسیح روش زندگی را برای پیروان حقیقی خود تعیین کرده است. عیسی از شریعت موسی پاسداری نمود و اصرار ورزید که باید به انجام برسد. عیسی نیامده بود که شریعت یا پیامبران را منسوخ نماید بلکه آمده بود که آنها را به انجام برساند. هر گاه ما شریعت مسیح را در زندگی خود عملی نماییم، ما خوشبختی واقعی را تجربه خواهیم کرد.

دانلود