برتری تعالیم عیسی مسیح

  ۲۸ دقیقه

  ۱۹ نُوامبر ۲۰۲۰

یکی از برتری‌های عیسی مسیح این است که او زنده است و شما را می‌‌‌‌شنود و همچنان او در دست راست خدای پدر قرار دارد تا برای ما شفاعت بکند. وقتی به زندگی او در روی زمین نگاه می‌‌‌کنیم، اخلاق او بینظر بود، او قدوس بود و با قدوسیت زیست. او گناه نکرد و دست به خونی کسی آلوده نشد.

دانلود