برای خداوند آواز شادمانی سر دهید

  ۲۹ دقیقه

خداوند مارا شبیه خود آفرید تا با او در ارتباط باشیم.
پس با تمام وجود او را بپرستیم، در زبان ما حقیقت و سرود ستایش خداوند جاری باشد،سر بلندی و عزت را خداوند بما می‌بخشد.
در تمام مشکلات زندگی باید نگاه ما به خداوند باشد اوست که تمام کوه هارا از سر راه بر می‌دارد و مارا از هلاکت نجات می‌دهد
اگر بجای گناه و شرارت سرود پرستش خداوند را بسراییم و خویشتن را به عیسی مسیح بسپاریم، مسیح با لطف خداوندی اش در همه امور مارا رهنما و یاور است.

دانلود