برایم دعا کن!

برایم دعا کن!

بسیار هموطنان عزیزمان درخواست دعا می‌‌‌کنند. در این برنامه‌ها، ما برای تمام عزیزان که تقاضا دعا کرد‌اند، دعا می‌‌‌کنیم.

برنامه‌ها