بخشش

  ۳۰ دقیقه

  ۲۶ فِورِیه ۲۰۱۲

خداوند ما را ازنفرت داشتن منع نموده است چون نفرت خراب ترین چیز است. شیطان همواره می‌خواهد که نفرت را دربین مردم بیاورد ومحبت مسیح را ازبین ببرد. همانطور که خداوند عیسی مسیح تمام گناهان مان را بخشید ما نیزباید دیگران را ببخشیم. ما می‌توانیم برای بخشش از عیسی مسیح الگو بگریم. بخشیدن قوت است و خداوند انرا دوست دارد و نبخشیدن نشاندهنده ضعف است و او کار شیطان است. پس بخشیدن یعنی پیروی از تعالم عیسی مسیح.

دانلود