بحران میان سالی چیست؟

  ۲۸ دقیقه

  ۲۲ آوریل ۲۰۲۱

چرا انتظارات و خواسته‌های ما با افزایش سن افزایش می‌یابد؟ رفتارهایی از این دست ممکن است نشانه ای از یک بحران می‌انسالی باشد. بحران می‌انسالی غالباً در بسیاری از مردان و زنان در سنین 35 تا 55 سالگی رخ می‌دهد.
بسیاری از افراد می‌توانند این بحران را مدیریت کنند ، اما در بسیاری از موارد ممکن است خفیف یا خطرناک باشد و بر سلامتی ، رفاه و وضعیت مالی فرد تأثیر بگذارد.
سوال این است که چگونه بتوانیم بحران می‌انسالی را به روش بهتری مدیریت کنیم؟

دانلود