اگر کسی زندانی شود در فکر شما چی می‌گذرد؟

  ۱ دقیقه ۱۳ ثانیه

  ۸ مه ۲۰۲۰

وقتی ما ببینیم که کسی زندانی می‌شود، این سوال در فکر ما می‌آید که فرد زندانی چی جرم یا گناهی کرده است؟ اگر کسی بدون جرم و گناه زندانی شده باشد ما می‌گوییم که دولت باید غرامت بپردازد. عیسای مسیح بدون کدام جرم یا گناه زندانی شد. عیسای مسیح رها نشد و غرامت را هم خودش پرداخت. اما این غرامت برای گناهان همه بشر است. عیسای مسیح در صلیب برای گناهان ما جان داد تا ما از طریق مرگ او زندگی داشته باشیم.

دانلود