اگر خدا بسیار نیکو و با قدرت کامل است، پس چرا در این دنیا اینقدر رنج و الم وجود دارد؟

  ۲۹ دقیقه

  ۲۶ اوت ۲۰۱۹

دانلود