اي آسمان

  ۵ دقیقه ۳۱ ثانیه

  ۲۶ اوت ۲۰۱۹

دانلود

متن برنامه / متن سرود

ای آسمان و ای زمین حمد خداوند را بخوان

کرد او محبت بیحد و داد بر صلیب خود را ز جان

 

قلب چو سنگ من داشتم ویرانه و دیوانه ای

کرد او رها خانۀ خود آباد کند این گلستان

 

بند گردان

ای آسمان و ای زمین حمد خداوند را بخوان

کرد او محبت بیحد و داد بر صلیب خود را ز جان

 

عشق مسیحا را نگر پوشیده تاج خار را

خونش ز سر و هم ز پا ریزد چو دریا بر جهان

 

بند گردان

ای آسمان و ای زمین حمد خداوند را بخوان

کرد او محبت بیحد و داد بر صلیب خود را ز جان