اهمیت و تاثیر زبان

  ۱ ساعت

  ۱۲ سِپتامبر ۲۰۲۰


یعقوب فصل ۳ آیه‌های ۱-۱۲ به ما درس می‌دهد که زبان بسیار مهم است. اگر ما بتوانیم زبان خود را رام کنیم یا تحت کنترول خود در آریم در حقیقت تمام وجود خود را می‌توانیم کنترول کنیم. این آیتها برای ما مثال می‌دهد که زبان ما هم می‌تواند باعث برکت شود و هم می‌تواند به دیگران ضرر برساند. ما مسیحیان نمیتوانیم با گفتار خود به دیگران ضرر برسانیم یا دیگران را دشنام دهیم و یا تحقیر کنیم. ما ضرورت داریم حوصله را تمرین و زبان خود برای خوبی و برکت دیگران استفاده کنیم. در عیسای مسیح ما خلقت نو هستیم، به این معناست قلب و زبان هم تغییر کرده است.

دانلود