اهمیت خدمت به خلق خدا و برکات ناشی از ان

  

  ۱۹ نُوامبر ۲۰۲۱

در شرایط بد اقتصادی حاکم بر وضیت کشور, در حالی که گرسنگی و قحطی بیش از نیمی از جمعیت افغانستان را به طور جدی تهدید می‌کند, کمک رسانی به یک دیگر و هموطنانمان و دعا برای دریافت برکات خداوند از اهمیت بالائی برخوردار است

دانلود