انسان با ذات گناه تولد می‌شود.

  

  ۲۷ نُوامبر ۲۰۲۰

انسان با ذات گناه تولد می‌شود. می‌خوانیم کار خوب کنیم، می‌خواهیم حقیقت را بگویییم، می‌خواهیم همیشه محبت کنیم اما بعضی وقتها کار نادرست می‌کنیم یا بعضی وقتها شاید دروغ بگوییم یا از کسی نفرت داشته باشیم. به خاطر از بین بردن ذات گناه در انسان ما ضرورت به دوکتور یا شفادهنده داریم. عیسای مسیح همان شفادهنده است که با ایمان به عیسای مسیح، ذات گناه در وجود ما ازبین می‌رود.

دانلود