انجیل: خبر خوش تولد منجی بشر

  ۴۹ ثانیه

  ۲۸ دِسامبر ۲۰۲۱

انجیل به معنی خبر خوش است. خبر خوش این است که عیسی مسیح که منجی بشر است به جهان آمد و ما در زندگی او محبت، فیض، و شخصیت خدا را دیدیم.

دانلود