انتخابات افغانستان

  ۲۹ دقیقه

  ۲۷ نُوامبر ۲۰۱۹

مسلۀ انتخابات ریاست جمهوری کشوری ما به طوفان مبدل شده که تمام کشور در این تلاطم گرفتار شده اند. از رهبران تا مردم عادی آرامش را از دست داده اند.
آیا راهی برای خاموشی این طوفان وجود دارد؟ آیا کسی است که قدرت داشته باشد، این طوفان را خاموش کند؟
در انجیل مقدس می‌‌‌‌‌‌‌‌خوانیم که شاگردان عیسی در وقتی طوفان بالای او صدا کردند و عیسی مسیح به باد فرمان داد و به گفت خاموش شو، بحیره آرام شد و طوفان خاموش شد. چی درسی را می‌‌‌‌‌‌توانیم از این پیام انجیل یاد بگیریم؟
ما هم باید در طوفان‌های زندگی خود بالای عیسی مسیح صدا کنیم. چون او قدرت دارد و او زنده است.

دانلود