امید من

  ۲۸ دقیقه

  ۵ نُوامبر ۲۰۲۱

در شرایط سخت و مشکلات ما به کجا رجوع کنیم و بالای کی صدا کنیم؟ وقتی به انجیل متی نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که دو مرد کور، بالای عیسی مسیح صدا کردند و از عیسی خواستند که برای آنها بینایی ببخشد. گر چه آن دو مرد کور بودند، اما بینایی روحانی آنها چنان عمیق بود که آنها عیسی را به عنوان مسیح شناختند و بالای او صدا کردند. این به ما یاد می‌دهد که در وقتی سختی و مشکلات بالای عیسی که مسیح است صدا کنیم تا ناامیدی ما به امید تبدیل شود.

دانلود