اطمینان از نجات

  ۲۷ دقیقه

  ۴ فِورِیه ۲۰۲۱

هنگام که در مسیح باشیم، گناهان ما آمرزیده شده و پاک و شسته خواهد شد و در نظر و در پیش خدا عادل شمرده خواهیم گردید. هر کسی که در مسیح نباشد، مجرم شمرده خواهد شد و به مجازات و کیفر گناهان خود خواهد رسید.
لازم به تاکید است که ایمانداران بخاطر عدالت مسیح عادل شمرده خواهند شد، و نه بخاطر عدالت خودشان، زیرا که او عیسی مسیح بدون گناه زندگی کرد.

دانلود