اصول ایمان در مسیحیست بر چه مبناست و ثمره ان چیست ؟

  

  ۱۰ سِپتامبر ۲۰۲۱

ما مسیحیان ایمان داریم که عیسی بخاطر گناهان ما بر روی صلیب جان خود را داد, مرد و دوباره زنده شد. او قیام و حیات است. در ناامیدی‌های ما امید , در تاریکیها برای ما نور و در مریضیهای ما او شفا است و تنها از طریق ایمان به اوست که ما شاهد جلال خداوند خواهیم بود

دانلود