از خود گذری

  ۱۰ دِسامبر ۲۰۱۲

این آیه به نظر ضد و نقیض می آید؛ بارهای یکدیگر را از روی محبت بر دوش بگیرید، در حالی که هر کس باید بار خود را بر دوش بگیرد.


 منظور پولس این است: » همیشه آماده باش تا دیگران را کمک کنی اما توقع نداشته باش تا دیگران تو را کمک کنند.» متأسفانه بعضی افراد، کاملاً برعکس فکر می کنند: » من مسیحی هستم یا میخواهم مسیحی بشوم، پس کلیسا باید به من کمک کند». ولی در واقع باید بر عکس این مطلب عمل کرد. اگر می خواهید مسیح را پیروی کنید، با کمک کردن به دیگران می توانید آن را نشان دهید و نباید توقع داشته باشید که دیگران شما را کمک کنند.

اگر هر پیرو مسیح به این موضوع عمل کند، همه، همه را کمک و خدمت میکند. عیسی مسیح، جان خود را برای نجات دیگران داد و اگر می خواهید او را پیروی کنید، به قوت روحش شما نیز قادر به این کار خواهید بود. ما در حمل بار سنگین برادران و خواهران خود باید شریک باشیم، زمانی ممکن اتفاق خواهد افتاد که ما بار گناه برادران خود را نه تنها متحمل شویم بلکه بهای گناهان آنان را پرداخته و به سبب گناه که از ایشان سر زده شرم، خجالت ،رنج و دردی را متقبل شویم . چنین کاری را عیسی مسیح برای ما انجام داد.

پس تا فرصت داریم به همه نیکی کنیم، بخصوص به پیروان مسیح، تا باشید که شریعت عیسی مسیح را بجا آورده که میفرماید :« این است حکم من که یکدیگر را محبت نمایید، همچنانکه شما را محبت نمودم» (انجیل یوحنا ١٢:١٥)

مقاله‌های اخیرا