از خدا بخواهید

  ۱۸ ژانوِیه ۲۰۱۳

اولین کاری که من و شما بعنوان یک مسیحی باید انجام بدهیم این است که از خدا بخواهیم که با فیض و رحمت خود، ترس خود را در دلهای ما قرار بدهد و آنرا در ما مرتباً شعله‌ ور نگاه بدارد. ترس خدا ابتدای حکمت است.
دوم اینکه به طور مرتب بر روی محبت مسیح تفکر و تعمق کنید.  فکر کنید که او برای شما چه کار مهمی انجام داده است.  سعی کنید که با محبت کردن به دیگران، گوشه‌ای از محبتهای خدا را پاسخ بدهید. به یاد داشته باشید که ما در این جهان وظیفه‌ای خطیر به عهده داریم. به خاطر محبت مسیح، چشمان خود را نسبت به دردها و رنجهای دیگران نبندید بلکه به خاطر محبت او، با چشم و قلب و آغوش باز، مردم درد و رنج دیده را محبت و خدمت کنید
. «به شما حکم نو میدهم: یکدیگر را دوست بدارید. همانطور که من شما را دوست داشته ام شما نیز یکدیگر را دوست بدارید. اگر نسبت به یکدیگر محبت داشته باشید، همه خواهند فهمید که شاگردان من هستید.» ( انجیل یوحنا١٣: ٣٤-٣٥)
سوم اینکه، هرروز تانرا را به مسیح بسپارید و به او تعهد کنید که برای وی زیست نمایید. به خاطر داشته باشید که او خداست و بدون او هیچ کاری نمی‌توانید انجام بدهید.  به یاد داشته باشید که حیات شما تنها و در او زندگی و حرکت و وجود دارید.  پس هر روزخود را به او و رحمتهای او بسپارید. هر روز زندگی خود را به خدا تقدیم کنید و از او بخواهید که انگیزه‌های شما را تفتیش و امتحان کند. به یاد داشته باشید که در اکثر مواقع، محبت‌های ما از خودپرستی و آلوده به خودخواهی و گناه است.  از خدا بخواهید که انگیزه‌های شما را پاک و تقدیس نماید.

مقاله‌های اخیرا