اخطار و هوشدار به ثروتمندان

  ۱ ساعت

  ۲۴ اُکتُبر ۲۰۲۰

رساله یعقوب فصل ۵ آیتهای ۱-۶ به ما درس می‌دهد که ثروتمندان باید به خدا اتکا کنند نه به ثروت خود. پولداران و ثروتمندان باید دیگران را کمک کنند. عیسای مسیح در متا فصل ۶ آیه‌های ۱۹-۲۴ به ما رهنمایی می‌کند که ثروت خود را در آسمان ذخیره کنیم معنایش این که به دیگران کمک کنیم، به دیگران مهربان باشیم. همچنان مردم ثروتمند باید عدالت و راستی را اجرا کنند. یک عده از ثروتمندان، فقیران را برای اهداف خود سوَ استفاده می‌کنند یا این که معاش یا مزد کار کارگران خود را نمیدهند. خداوند قاضی و داور است و همه چیز را می‌بیند. فرق نمیکند که ما ثروتمند هستیم یا فقیر همه ما باید پادشاهی خدا را بطلبیم و به خدا در زندگی روزمره خود اتکا داشته باشیم. ما نباید به ثروت و قدرت و شهرت خود در زندگی تکیه کنیم.

دانلود