احکام خدا و رسم و رواج انسانی

  ۱ ساعت

  ۳۰ اوت ۲۰۱۹

در مرقس فصل ۷ آیه‌های ۱ تا ۱۳ می‌خوانیم که عیسای مسیح رهبران مذهبی یا فریسیان را به چالش می‌کشاند. فریسیان به مردم از رسم و رواج انسانی بیشتر درس می‌دادند تا از کلام خدا. عیسای مسیح تشریح می‌دهد که رهبران مذهبی به عنعنات انسانی بیشتر از کلام خدا توجه دارند.

دانلود