آیا کتاب انجیل تغییر یافته؟

  ۲۸ دقیقه

  ۸ آوریل ۲۰۲۲

آیا خدا مانند انسان است که امروز یک چیز می‌گوید اما فردا آن را تغییر می‌دهد؟
آیا خداوند متعال نمی تواند از قول خود پاسداری کند؟

دانلود