آیا پیروان عیسی مسیح از مرده پیروی می‌‌کنند؟

  ۴۵ ثانیه

  ۲۳ نُوامبر ۲۰۲۲

یک دوست ما نوشته کرده است: «از مرده پیروی می‌‌کنی…». آیا پیروان عیسی مسیح از مرده پیروی می‌‌‌کنند؟ حقیقت این است که حتی مسلمانان عزیز به این باور دارند که عیسی مسیح زنده است. ما پیروان عیسی مسیح تنها مردم جهان هستیم که از زنده پیروی می‌‌کنیم چون عیسی مسیح زنده است.

دانلود