آیا وقتی شما مشکلات را تجربه می‌کنید خوش هستید

  ۵۸ ثانیه

  ۱۰ ژوئیه ۲۰۲۰

همه ما آزمایشها، چالشها و مشکلات را به خاطر ایمان خود در زندگی تجربه می‌کنیم. کتاب مقدس واضح است که وقتی ما به خاطر ایمان خود آزمایشها را تجربه می‌کنیم باید خوش باشیم چون که حکمت خدا ما را کمک می‌کند تا بر مشکلات زندگی غلبه کنیم

دانلود