آیا عیسی مسیح امروز هم می‌تواند معجزه کند؟

  ۲۸ دقیقه

  ۷ ژوئیه ۲۰۲۰

وقتی به انجیل مرقس نگاه می‌‌کنیم، در می‌‌یابیم که این انجیل به معجزات عیسی مسیح زیادتر از موعظه‌های او اشاره می‌‌کند. یقینأ عیسی مسیح مرد عمل و قدرت بود و فقط صرف سخن نمیگفت. عیسی مسیح معجزه می‌‌کرد تا به مردم ثابت کند که کیست و شخصیت الهی خود را به شاگردان خود نمایان سازد. زمانیکه عیسی اراده می‌‌کرد که معجزه کند، آنچه می‌‌گفت انجام میشد.

دانلود