آیا شما وقتی گفته این من نمیتوانم نفس بکشم

  

  ۵ ژوئن ۲۰۲۰


وقتی ما در حالتی هستیم که نفس کشیده نمیتوانیم و مشکل خود را خود ما حل کرده نمیتوانیم، ما ضرورت به کسی داریم که ما را کمک کند. عیسای مسیح زنده است و ما را می‌بیند و می‌شنود زمانی که در مشکلات هستیم. عیسای مسیح می‌تواند ما کمک در زندگی روزمره و مشکلات ما کمک کند. عیسای مسیح گفت که من زندگی، راه و حقیقت هستم.

دانلود