آیا شما فکر می‌کنید که افغانستان لعنت شده است؟

  ۱ دقیقه ۹ ثانیه

  ۱۶ ژوئیه ۲۰۲۱

یک تعداد از افغانها به این عقیده هستند که افغانستان لعنت شده است چون مردم افغانستان برای دهه‌ها تحت رنج و ظلم قرار دارند. عیسای مسیح برای لعنت و گناه ما در صلیب جان خود را داد. عیسای مسیح می‌خواهد تا ما را از سلطه گناه و لعنت نجات داده، ببخشد و برکت دهد. در متا فصل ۱۱ آیه ۲۸ می‌خوانیم: ای تمامی زحمتکشان و گرانباران نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد.

دانلود