آیا شما به مذاکرات صلح بین دولت افغانستان و طالبان اطمینان دارید؟

  

  ۱۸ سِپتامبر ۲۰۲۰

ما همه شنیدیم و دیدیم که مذاکرات صلح آغاز شد و ادامه دارد. همزمان به این که ما از هر گونه تلاش برای صلح پشتیبانی می‌کنیم، امید وار هستیم که هر دو طرف به آتش بس دایمی موافقت کنند. همچنان ما عقیده داریم که هر افغانستانی باید حق و آزادی انتخاب مذهب و عقیده را داشته باشد.

دانلود