آیا شما به خدا نزدیک هستید؟

  

  ۲۵ سِپتامبر ۲۰۲۰

چقدر به خدا نزدیک هستید؟ ما با کارها و اعمال خود به خدا نزدیک شده نمیتوانیم. یگانه راه که می‌توانیم به خدا نزدیک شویم همانا ایمان به عیسای مسیح است. هر قدر ما به خدا از طریق ایمان به عیسای مسیح نزدیک می‌شویم به همان اندازه خدا به ما نزدیک می‌شود ما از شیطان و ابلیس دور می‌شویم. همان قدر که ما به خدا نزدیک می‌شویم به همان اندازه فروتن شده و محبت و بخشش در زندگی ما بیشتر می‌شود.

دانلود