آیا خود را دوست داشتن گناه است؟

  ۲۸ دقیقه

  ۱۲ نُوامبر ۲۰۲۰

"آیا دوست داشتن خود گناه نیست؟
وقتی عیسی گفت: ...همسایه تان را مانند جان خود دوست بدارید هدفش چی بود؟"

دانلود