آیا خدا پسر دارد؟ - بخش ۲

  ۲۸ دقیقه

  ۲۰ آوریل ۲۰۲۲

آیا می‌‌خواهید فرزند خدا شوید؟
وقتی کتاب مقدس می‌‌گوید عیسی پسر خدا ، به معنی اینست که او فرزند ابدی خدا می‌‌باشد که ۲۰۰۰ سال پیش به خود جسم انسانی گرفت و وارد محدوده زمین وزمان گردید.
وقتی با مسیح روبرو می‌‌شویم، در حقیقت با کسی روبرو می‌‌شویم که مکاشفه کامل خداست.
وقتی به مسیح ایمان می‌‌آوریم ما شامل خانواده الهی می‌‌شویم که خدا پدر آسمانی توسط روح خود از ما مراقبت و نگهبانی می‌‌کند و ما پسران و دختران خدا می‌‌گردیم.

دانلود