آیا خدا پسر دارد؟ - بخش ۱

  ۲۸ دقیقه

  ۱۳ آوریل ۲۰۲۲

عیسی خدا را «پدر» می‌خواند و به شاگردانش می‌گفت: « وقتی مرا دیدید، پدرم را دیدید.»

وقتی به مسیح ایمان می‌آوریم، ما به خانواده الهی تعلق می‌گیریم که در آن خدا، پدر آسمانی، به وسیله روح خود در ما زندگی می‌کند و ما،فرزندان یعنی پسران و دختران خدا می‌شویم.

روح خدا با روح ما با هم شهادت می دهند که ما فرزندان خدا هستیم.

دانلود