آیا خدا محتاج پرستش ماست؟

  ۲۹ دقیقه

  ۲۶ نُوامبر ۲۰۲۰

داوود در این مزمور پرستش خدا را راه‌ حل تمام مشکلات معرفی می‌‌‌کند. اگر پرستش برای داوود چنین تأثیری داشته است، چقدر بیشتر برای ما تاثیر گذار خواهد بود. راه‌ حل تمام مشکلات ما در زندگی همانا پرستش خداست. داوود خدا را می‌‌پرستد، چون رحمت و محبت خدا از حیات نیکوتر است. او به‌خاطر وعده رحمت و محبت خداست که او ره می‌‌پرستد. چقدر که ما باید خدا هر روزه بپرستیم تا از رحمت و محبت بی آلایش او بهره مند شویم.

دانلود