آیا خدای واقعی را می‌‌شناسید؟

  ۱ دقیقه ۴ ثانیه

  ۲۳ مه ۲۰۲۲

مردم به چیزهای مختلف افتخار می‌‌‌‌کنند. برخی به دانش و خرد خود افتخار می‌‌‌‌کنند. دیگران به پول یا مقبولی خود افتخار می‌‌‌‌کنند. کلام خدا می‌‌‌‌گوید:

خداوند چنین می فرماید: «مردم حکیم نباید به حکمت خود ببالد و نه شخص نیرومند به نیروی خود. همچنین، مرد ثروتمند نباید به ثروت خود افتخار کند، ۲۴بلکه به این ببالد که مرا می شناسد و یقین دارد که من خداوند هستم. دوستی و عدالت و راستی را بر روی زمین برقرار می سازم، زیرا این چیزها مرا راضی و خوشنود می کنند.» خداوند چنین فرموده است.» ارمیا ۹: ۲۳-۲۴

آیا شما خدای واقعی را می‌‌‌شناسید؟

دانلود