آیا حجاب می‌تواند مشکل اصلی جامعه ما را حل کند؟

  ۳ دقیقه ۳۸ ثانیه

  ۱۵ سِپتامبر ۲۰۲۱

بسیاری از مردم فکر می‌‌‌کنند که اگر ما حجاب داشته باشیم، مردم ما می‌‌‌توانند در یک جامعه پاک زندگی کنند. اما آیا حجاب دقیقاً بر عکس آن را نشان نمی‌دهد؟ تمایل ما به حجاب نشان می‌‌‌دهد که ما در جامعه‌ای ناپاک زندگی می‌‌‌کنیم. این ناپاکی قلب انسان است که مشکل اصلی جامعه ما است. عیسی می‌‌‌خواهد قلب ما را تغییر دهد و قلب جدیدی به ما هدیه دهد. هنگامی که قلب ما پاک شود، آنگا می‌‌‌توانیم در هر جامعه ای با قلب پاک و وجدان پاک زندگی کنیم.

دانلود