آیا از اینکه نمیتوانید تغییر در زندگی تان بیاورید، خسته شده اید؟

  

  ۱۸ دِسامبر ۲۰۲۰

گر شما نمیتوانید یک تعداد عادتهای بد تان را مانند انتقام، بدبینی، حسادت و غرور تغییر بدهید، ما به شما مشوره می‌دهیم که انجیل را مطالعه کنید و به عیسای مسیح ایمان بیاورید. کتاب مقدس در دوم قرنتیان فصل ۵ آیه ۱۷ می‌گوید: کسی که در مسیح است، خلقت نو است، هر آنچه کهنه بود درگذشت و اینک همه چیز نو شده است.

ایمان به عیسای مسیح باید قلب و عادتهای بد ما را تغییر دهد.

دانلود