آخر زمان

  ۲۹ دقیقه

  ۱۷ آوریل ۲۰۲۰

علامات و نشانه‌های آخر زمان، پدیده‌هایی هستند که پیش از وقوع آخر زمان رخ می‌‌‌‌‌دهند و نشانگر نزدیکی آن هستند.
شاگردان عیسی مسیح می‌‌‌‌خواستند بدانند که این امور یعنی آخر زمان چه هنگام به وقوع خواهند پیوست. لیکن عیسی نکته‌ای مهم‌تر را به آنها یاد آوری کرد و برای شان گفت که بیدار باشید. واقعاً اگر همۀ ما همواره آماده و بیدار باشیم، در آن صورت دیگر لازم نیست که زمان دقیق آخر زمان را بدانیم.

دانلود