Why Is the Resurrection of Christ Important?

  11 April 2023

Language: Dari

For God did not send his Son into the world to condemn the world, but to save the world through him. Whoever believes in him is not condemned, but whoever does not believe stands condemned already because he has not believed in the name of God's one and only Son

عیسی مسیح از مردگان برخاسته تا ما زندگی جاودان داشته باشیم.

زیرا خدا پسر خود را به دنیا نفرستاد که از دنیا بازخواست کند بلکه تا آن را نجات بخشد. هر کس به او ایمان بیآورد از او بازخواست نمی شود اما کسی که به او ایمان نیاورد زیر حکم باقی می ماند، زیرا به اسم پسر یگانۀ خدا ایمان نیاورده است.
یوحنا ۳: ۱۷-۱۸

درین روزها در سر تا سر جهان می‌لیون‌ها نفر عید رستاخیز مسیح را جشن می‌‌گیرند. این عید یک عید عادی نیست بلکه مربوط شخصی می‌شود که جهان را دگرگون نمود و تاریخ را به دو بخش قبل از مسیح و بعد از مسیح تبدیل نمود.

پیام خوش انجیل برای تمامی انسان این است که: «مسیح برای گناهان ما مرد، دفن شد و در روز سوم زنده گشت. امروز ما در عیسی می‌‌توانیم در مقابل خدا پارسا باشیم و در مقابل گناه مقاومت کنیم و زندگی ابدی داشته باشیم»

عیسی مسیح برای گناهان ما مصلوب شد و برای برگردانیدن ما از گناهان ما قیام کرد. اگر عیسی مسیح مصلوب نمی شد و قیام نمی کرد، امروز هیچ ایمانی و امیدی و نجاتی و اطمینانی به حیات جاودن وجود نمیداشت. ولی خدا را شکر که عیسی مسیح مصلوب شد و قیام کرد و حقانیت محبت خدا و مسیحیت و کتاب مقدس و وعده‌های خدا را ثابت کرد

بی شک مهمترین دلیل آمدن مسیح و مصلوب شدنش نجات انسانها از گناهانشان بوده در کلام خدا در کولسیان 2:14 چنین نوشته شده است:

او سند محکومیت ما را همراه با تمام مقرراتی که برضد ما بود محو کرد و آن را به صلیب خود می‌خکوب نموده از بین برد.
کولسیان ۲: ۱۴

یوحنا رسول در رساله اش می‌نویسد:

ای فرزندان من، این را به شما می نویسم تا گناه نکنید. اما اگر کسی مرتکب گناهی شود، در پیشگاه خدای پدر کسی را داریم که برای ما شفاعت می کند ـ یعنی عیسی مسیح که عادل است ـ زیرا خود مسیح کفارۀ گناهان ماست، نه تنها گناهان ما بلکه گناهان تمام دنیا.
اول یوحنا ۲: ۱-۲

خون مسیح همه گناهان ما را اعم از گناه اولیه و تمام گناهان گذشته ما را پاک می‌کند و ما را از عذاب وجدان و محکومیت و لعنت آزاد ساخته ، نجات می‌بخشد.این خوش ترین پیغام برای دنیا است و همان خبر خوش انجیل است که همه می‌توانند از گناه آزاد شده و فرزند خدا گردند. مرگ مسیح قدرت گناه را در هم شکست. مسیح برای ما مرد تا ما برای او زندگی کنیم

قیام مسیح از مردگان بزرگترین رویداد تاریخ بشر و بهترین خبر خوش برای همه انسانها است. قیام مسیح از مردگان اساس مسیحیت است و ما نه فقط باید به آن ایمان داشته باشیم بلکه باید قوت قیام او را بچشیم

قیام مسیح چنان واضح است که حتی با قوانین این دنیا نیز براحتی قابل اثبات است. تمام کسانی که در این مورد شک دارند می‌توانند سری به قبر خالی عیبسی مسیح بزنند و بدانند که او اینجا نیست بلکه برخاسته است.

رستاخیز عیسی مسیح به چند دلیل مهم است: رستاخیز نشان دهنده‌ی قدرت عظیم خودِ خداوند است. رستاخیز مسیح بر این أساس مهم است که ادعای او مبنی بر پسر خدا و مسیح بودن او را تصدیق می‌‌کند. رستاخیز عیسی مسیح توسط صدها شاهد عینی تصدیق شده که سند انکارناپذیری است برای ادعای او مبنی بر اینکه او نجات دهنده جهان است.

رستاخیز عیسی مسیح طبیعت بی‌گناه و ذات الهی او را ثابت می‌‌کند. کتاب مقدس می‌‌گوید "قدوس" خدا هرگز فساد نخواهد دید.

نه تنها عیسی مسیح با مرگ و قیام خود بر تمام نیرو‌ها و قوت‌های تاریکی پیروزی حاصل کرد، بلکه او به تمام کسانیکه به او ایمان می‌آورند آنها را هم در این پیروزی بزرگ شریک ساخت.

خوانندۀ عزیز، خدا ما و شما را آفریده است. او برای هر یک از ما مقصودی داشته است. گناه از طريق آدم به نسل بشر سرايت کرد و مانند سمی در ذات انسانها قرار گرفت. بر اساس کلام خدا، همه انسانها با ذاتی گناه‌آلود به دنيا می‌‌آيند و در فکر و کلام و عمل گناه می‌‌کنند. گناه بشر باعث شد تا مقصود و هدف الهی خدا در زندگی ما عملی نشود. پس ما نیاز به نجات‌دهنده‌ای داریم تا ما را از این وضع برهاند. نام آن نجات‌دهنده عیسی مسیح است که دو هزار سال پیش به این دنیای آمد، مرد و برخاست. اگر ما به این نجات دهنده ایمان آوریم و مطمئن باشیم که مرگ او پرداخت تاوان گناهان ما بود، همۀ گناهان ما بخشیده خواهند شد. در این صورت زندگی ما از تاریکی به نور تبدیل خواهد شد، یک زندگی پر معنا و با هدف را تجربه خواهیم کرد، بهترین دوست و شبان نیکوی خود را خواهیم شناخت، و اطمینان خواهیم داشت که پس از مرگ، حیات جاودانی خواهیم داشت. حیاتی که پس از مرگ دوباره به ما اعطا شده تا به طور ابدی با عیسی مسیح در بهشت زندگی کنیم.

رستاخیز عیسی مسیح بشما مبارک

در فیض و برکت عیسی مسیح منجی عالم همیشه شاد باشید
Recent Articles