Why Afghans Follow Christ

  1 February 2021

Language: Dari

Afghans who follow Christ, through personal search and experience, have come to the conclusion that they follow Christ. It should be noted that Christianity is not a religion and Jesus Christ did not introduce any religion to his followers. In the Gospel of John, chapter 14, verse 6, Jesus Christ describes himself as "the way, the truth, and the life." He is the path that leads to the glorious presence of God in heaven and eternal life in heaven. In these and other verses of God's Word, we can never compare Christianity with other religions or sects. Religions and denominations emphasize religion in their books, but Jesus Christ did not teach us religion, but showed us that he is the Savior.

افغان‌های که پیرو مسیح هستند آنها طی جستجوهای شخصی و تجارب شان به این  نتيجه رسيدن که پیرو مسيح شوند. باید گفت که مسيحيت يک دين نيست و عيسی مسيح هیچ دينی را به پیروان خود معرفی نکرده است. در انجيل شريف، يوحنا فصل چهاردهم آيۀ شش، عيسی مسيح خود را "راه و راستی و حيات" معرفی می‌‌‌‌‌نماید، خودش راه  است که به حضور پرجلال خدا در آسمان و حيات جاودانی دربهشت منتهی می‌‌‌‌‌شود. در این آيت و آيات ديگر کلام خدا، ما هرگز نمی توانیم که  مسيحيت را با اديان و يا مذاهب ديگر مقايسه نماییم. اديان و مذاهب در کتاب‌های خود بر دين و مذهب تاکيد داشته اند و اما عیسی مسيح، دين و مذهب را به ما تعليم نداده  بلکه خود را به ما شناساند که نجات دهنده است.

کسی که پیرو عیسی مسیح می‌‌‌‌شود او تغییر دین نمی دهد بلکه آواز عیسی مسيح را ميشنود که در فصل یازدهم انجيل متی ميفرمايد: " ای تمامی زحمتکشان و گرانباران، نزد من بیائید و من به شما آرامی خواهم داد. یوغ مرا بگردن گیرید و از من تعلیم یابید، زیرا من بردبار و فروتن هستم و جانهای شما آرامی خواهد یافت ، زیرا یوغ من آسان و بار من سبک است."

 آيات بالای برای آن افغان‌های است که  در تلاش راه و راستی و زندگی هستند. و بارهای سنگین همه کسانی که پیرو مسيح می‌‌‌‌شوند  سبک خواهد شد چون عیسی مسيح بار گناهان را برداشت و راه آرامش را بما نشان داده است. به این سبب است که ما پیرو مسیح می‌‌‌‌شویم.

نجات عیسی مسیح مربوط  کشور‌های غرب نه می‌‌‌‌شود بلکه به تمام دنیا تعلق دارد، عیسی مسیح خودش در شرق یعنی در فلسطین به دنیا آمده است، واضح است که مسیحیت از همانجا آغاز شده است. موقعیت جغرافیایی فلسطین طوری است که سه قاره آسیا و آفریقا و اروپا را بهم وصل می‌‌‌‌نماید. از زمانهای گذشته شاهراههای تجارتی از این سرزمین عبور می‌‌‌‌نمود و این سرزمین شاهد لشکر کشی‌های عظیمی بوده است.

افغان بودن در خودش هویت فرهنگی ارزشمندی دارد که ما باید به او افتخار کنیم و آنها را زنده نگاه داریم و به نسل‌های بعدی، ما آنرا انتقال بدهیم. پیرو مسیح شدن به معنی غربی شدن نیست. مسیح هویت ملی ما را نمی خواهد تغییر بدهد . بلکه عیسی مسیح می‌‌‌‌خواهد  هویت گناه آلود انسان را عوض نماید. عیسی مسیح فرهنگ بومی و قومی سالم هیچ کشوری را تغییر نمی دهد بلکه گناهان که در شکل و قالب فرهنگی درزندگی ما سایه انداخته است آنرا تغییر می‌‌‌‌دهد.  در مسیح پشتون می‌‌‌‌تواند پشتون باقی بماند ، تاجیک می‌‌‌‌تواند تاجیک و هزاره می‌‌‌‌تواند هزاره  و امریکایی می‌‌‌‌تواند امریکایی و عرب می‌‌‌‌تواند عرب باقی بماند و به زبان و فرهنگ خاص خود شان خدا را، پرستش نمایند. عیسی مسیح قیمت آزادی همه نژاد‌ها را یکسان پرداخت است. در مسیح همه با همان نژادی که داریم پذیرفته شده ایم. در مسیح همه ما یک برابر هستیم. اگر غربی هستیم یا شرقی.

 پیرو مسیح شدن صرف در «ایمان آوردن به عیسی مسیح»، و یا «دعوت کردن عیسی مسیح به قلب یک شخص» خلاصه نمی شود. این تنها تغییر در طرز دعا کردن و روزه گرفتن نیست، بلکه تغییر در باطن و بيخ و بُن یک شخص است. تغییر در طرز دید او به دنیای اطراف اش و انسان‌های که در اطراف او زندگی می‌‌‌‌نماید نیز است. توبه نمودن از کار‌های خراب گذشته به مفهوم تغییر دادن طرز فکر و طرز دید او در برابر هر چیز که در زندگی است می‌‌‌‌باشد. وقتیکه عیسی مسیح در زندگی یک شخص داخل می‌‌‌‌شود، او شخص دیگر نمی تواند که در قفس گناه و تاریکی باقی بماند. این ناممکن است که یک شخص هم از عیسی مسیح پیروی نماید و هم در قفس گناه و تاریکی زندانی باشد.

علت ایمان آوردن ما افغان‌ها به عیسی مسیح رهایی از "عذاب جاودانی‌" و پناه آوردن به "حیات جاودانی‌" است‌.

ما پیروان افغان به عيسی مسيح، از اینکه به عیسی مسیح  ايمان داریم صاحب حيات جاودانی شدیم. پس نجاتی كه داريم، به خاطر این است که به عيسی مسيح  ایمان داریم، و این نجات به ما هديه داده شده است نه بخاطر لياقت و يا شايستگی خود ما بلکه ایمان ما به عیسی مسیح

Recent Articles