Who is Jesus Christ

  23 December 2015

Language: Dari

   مسیح هم این سوال را که ما میپرسیم که عیسی کیست؟ خودش نیز این سوال را از شاگردانش نمود.
عیسی مسیح یک روز با شاگردان خود تنها بود، از شاگردان خود سوال نمود که آیا مردم مرا چه فکر
می کنند؟ « وقتی عیسی به نواحی اطراف قیصریه فیلیپُس رسید از شاگردان خود پرسید:« به نظر مردم پسر انسان کیست؟» آنها جواب دادند:« بعضی ها میگویند یحیی تعمید دهنده است و عده ای میگویند: الیاس یا ارمیا و یا یکی از انبیا است.« «عیسی پرسید: »شما مرا که میدانید؟ «شمعون پِترُس جواب داد:» تو مسیح، پسر خدای زنده هستی.» آنگاه عیسی گفت:«ای شمعون پسر یونا، خوشا بحال تو! چون تو این را از انسان نیاموختی بلکه پدر آسمانی من آن را بر تو آشکار ساخته است. و به تو میگویم که تو پِترُس هستی و من بر این صخره کلیسای خود را بنا میکنم و نیروهای مرگ هرگز بر آن دست نخواهد یافت» (متی ۱6: ۱۳ – ۱۸)
در عصر حاظر هم تعداد مردم او را یک مرد مذهبی خوب قلمداد میکنند و عده‌ای دیگر او را یک فرد مذهبی متعصب مینامند، و عدۀ دیگر او را یک معلم و واعظ بزرگ مذهبی و معلم اخلاق میدانند. گروه دیگر، عیسی مسیح را به حیث یک پیامبری مهم به رسمیت می شناسند که دوره‌اش به پایان رسیده است.
کتاب مقدس عیسی معتبر ترین منبع در باره شناخت عیسی مسیح است. اگر ما کتاب مقدس را مطالعه کنیم و به سخنان شاهدان عینی که با عیسی مسیح یکجا زندگی می نمودند و آنها سخنان مسیح را شنیده بودند و کار و اعمال مسیح را دیده بودند، ما جواب این سوال ها را دریافت می نماییم که عیسی مسیح کی است.
عیسی مسیح نه یک مرد مذهبی خوب و نه یک فرد مذهبی معتصب، نه صرف یک معلم و واعظ بزرگ مذهبی و معلم اخلاق است. او نه یک پیامبری مهم که دوره‌اش به پایان رسیده است. کتاب مقدس شخصیت عیسی مسیح را به ما بالاتر از این ادعا ها معرفی می کند.
َیکی از خصوصیات فوق العادۀ شخصيت عیسی مسیح این بود، که ادعا های او با عمل اش کاملاً منطبق و یک چیز بود. یکی دیگر از خصوصیات عیسی مسیح که او را از انسان ها جدا می کرد این است که، عیسی مسيح بيگناه بود. او چنان زندگي نمود که گناهْ را مرتکب نه شد.
پیلاطُس که هيچ رفاقتی با عيسی مسیح نداشت. وقتیکه عیسی مسیح را محکمه می نمود گفت:« او چه بدی كرده است؟» او به بيگناهی عيسي پي برده بود. صاحب منصب رومی كه شاهد به صلیب کشیدن عيسی مسیح بود گفت:«بدون شک این مرد پسر خدا بود.» ( متی 54:27)
خصوصیات دیگر که او را نسبت به همه انسان ها برجسته می نماید این است که او بر طبیعت حاکم و تحت فرمان او بود. عيسی مسیح طوفان خطرناک و خشمناك بحیره جليل كه باد و امواج خروشان داشت، او را آرام کرد که همه حیران ماندن. عیسی مسیح ده خفا ای کار نه کرد. شاهدان زیاد در آنجا بودند.کسانی که در کشتی بودند با ترس و لرز به یکدیگر می گفتند:«این کیست که حتی باد و بحیره هم از او اطاعت میکنند؟» (مرقس 4: 41) عیسی مسیح با پنج قرص نان و دو ماهی، پنج هزار نفر را خوراک داد ، او يگانه پسر بیوه زني بیچاره و غمگین را از مردگان زنده نموده و به آغوش مادرش داد، و همچنين دختری را كه پدرش بخاطر مرگ او دل شكسته بود زنده نمود. عيسی مسیح قدرت فوق العادۀ خود را در شفای بیماران از امراض مختلف به اثبات رساند او این کار را در محضر عام انجام میداد. او كاری کرد كه شل راه رفت، لال سخن گفت و نابینا قدرت بینایی خود را دوباره یافت. برخی از بیماران را عیسی مسیح شفا داد که از تولد آن تکلیف را داشتند. شفای کور مادر زاد و یا معیوب، کاری بود که از قدرت انسان بسیار بالا بود.
عالیترین ثبوت كه عیسی مسیح در رابطه با ادعای الوهیت خود ارائه کرد، قیام او از مردگان است. عيسي در طول زندگی خود پنج مرتبه پيشگويي كرد كه خواهد مرد. او همچنین چگونگی مردن خود را نیز پيشگويي كرده بود که بعد از سه روز قیام خواهد کرد و به شاگردان ظاهر خواهد شد.
کدام یک رهبر مذهبی، کدام یک نبی، کدام پیامبر، قادر به کار های که عیسی مسیح انجام داده است؟
او نجات دهنده و بخشاینده گناهان انسان میباشد. او در یکی از سخنان خود فرمود:«من و پدر یک هستیم»(یوحنا ۳۰:۱۰ ) یا  «به یقین بدانید پیش از آنکه ابراهیم باشد، من هستم.»(یوحنا ۵۸:۸). ای ادعا ها را یک انسان عادی گفته نمی تواند. در جریان محکمه نزد سران یهود از عیسی مسیح سوال نمودن که: » آیا تو مسیح، پسر خدا هستی؟« عیسی جواب داد:«همان است که تو می گوئی.بعد از این پسر انسان را خواهید دید که بر دست راست قادر مطلق نشسته و بر ابر های آسمان می آید.» این ادعایی نیست که یک یک معلم مذهبی بزرگ و یا یک انسان نیکو بتواند بکند. زندگی و اعمال عیسی مسیح ادعا های اوره تائید می نماید.
دوست گرامی، آیا شما میخواهید حقیقت را در باره عیسی مسیح بدانید؟ آیا شما جوینده راستی و صادق، خدا هستید؟ اگر بدون کدام تعصب و از صدق دل ادعای عیسی مسیح را در کتاب مقدس مطالعه نماید و فکر و ذهن خود را بروی حقیقت باز نماید، خدا شما را در شناخت عیسی مسیح کمک می نماید. شما نیز خواهد گفتید «تو مسیح، پسر خدای زنده هستی.» تو مسیح بر حق که سزاوار پرستش هستی.

Recent Articles